Zasady przetwarzania danych osobowych na rzecz Doc-Air Distribution s.r.o.

Niniejszy dokument ma za zadanie zapoznać Osobę, której dane dotyczą, z kwestią przetwarzania jej danych osobowych w związku z działaniem portalu video-on-demand dafilms.cz / dafilms.sk / dafilms.pl / dafilms.com / americas.dafilms.com i asia.dafilms.com (dalej „Portal”) poniżej podanego Administratora.

Osoba, której dane dotyczą, ma obowiązek zapoznać się starannie z pełnym brzmieniem dokumentu, a w razie wątpliwości - zwrócić się o wyjaśnienie do Administratora.

Niniejszy dokument nabiera ważności z dniem 12. 01. 2022 r., pod warunkiem, że jeśli zaistnieje taka potrzeba, Administrator dokona jego aktualizacji.

 1. Definicja

  1. Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Osobę, której dane dotyczą uważa się za zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania, jeśli można Osobę, której dane dotyczą, bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować zwłaszcza na podstawie takich identyfikatorów jak: numer identyfikacyjny, kody lub jedną bądź kilka cech charakterystycznych określających fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość danej osoby; na przykład za Dane Osobowe uznaje się adres email czy też numer telefonu komórkowego. Danymi Osobowymi mogą być również informacje dot. preferencji zakupowych powiązanych z nazwiskiem danej osoby.
  2. Za Osobę, której dane dotyczą, uważa się osobę fizyczną, której Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym dokumencie.
  3. Szczególne kategorie danych osobowych są dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, członkostwo w związkach zawodowych, wyznanie lub przekonania światopoglądowe, stan zdrowia, życie seksualne lub orientację seksualną Osoby, której dane dotyczą. Administrator nie wymaga nigdy danych należących do szczególnych kategorii danych osobowych. Te informacje nie są przetwarzane.
  4. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie się każdą operację lub zestaw operacji, które Administrator lub Podmiot Przetwarzający systematycznie dokonują na Danych Osobowych, zarówno w sposób zautomatyzowany jak i za pomocą innych środków. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie się przede wszystkim ich: gromadzenie, utrwalanie na nośnikach danych, udostępnianie, adaptowanie lub modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przechowywanie, wymianę, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie oraz niszczenie; poprzez gromadzenie Danych Osobowych rozumie się systematyczny proces lub zestaw procesów realizowanych w celu zdobycia Danych Osobowych, ich dalszego zapamiętania na nośniku danych do ich natychmiastowego lub późniejszego Przetwarzania; poprzez przechowywanie Danych Osobowych rozumie się przechowywanie danych w takiej formie, która umożliwia ich dalsze przetwarzanie; poprzez ograniczanie Danych Osobowych uważa się operację lub zestaw operacji, za sprawą których przez określony czas ograniczy się sposób lub środki Przetwarzania Danych Osobowych, za wyjątkiem niezbędnych działań; poprzez niszczenie Danych Osobowych rozumie się fizyczne zniszczenie ich nośników, ich fizyczne usunięcie lub ich wykluczenie z dalszego Przetwarzania.
  5. Administrator ustala cele i sposoby Przetwarzania Danych Osobowych, dokonuje czynności Przetwarzania oraz ponosi za nie odpowiedzialność. Do Przetwarzania Danych Administrator może upoważnić Podmiot Przetwarzający bądź mu na takie działania zezwolić.
  6. Podmiot Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora.
  7. Cele przetwarzania to powody, dla których Administrator przetwarza Dane Osobowe.
  8. Zakres przetwarzania to konkretne Dane Osobowe, które są przetwarzane, np. imię i nazwisko.
  9. Poprzez Zasady rozumie się niniejszy dokument „Zasady przetwarzania danych osobowych w imieniu Doc-Air Distribution s.r.o."
 2. Administrator

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Doc-Air Distribution s.r.o., IČ: 10981241, z siedzibą w Pradze w Republice Czeskiej przy ul. Ostrovní 126/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Grodzkim w Pradze, Sekcja C, nr akt. 351718.

 3. Cele przetwarzania Danych Osobowych

  1. Bezpłatna rejestracja konta użytkownika

   1. Zadaniem konta użytkownika jest udostępnianie użytkownikowi informacji ze świata kinematografii czyli udostępnianie użytkownikowi spersonalizowanych treści. Ponadto administrator może oferować użytkownikowi w ramach konta różne korzyści, które nie skutkują powstaniem roszczeń, na przykład udostępnianie utworów audiowizualnych (dalej „UA”). Jeśli Osoba, której dane dotyczą, dokona rejestracji konta użytkownika, jej Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu prowadzenia konta użytkownika, jak również w celu utworzenia profilu użytkownika, niezbędnego do:

    1. przesyłania informacji o produktach i usługach Administratora, jak również produktach i usługach stowarzyszenia My Street Films, z.s., najnowszych informacji dotyczących festiwali filmowych: CPH:DOX, Doclisboa, Millennium Docs Against Gravity, DOK Leipzig, FID Marseille, MFDF Ji.hlava i Visions du Réel, jak również najświeższych informacji ze świata filmu, włącznie z przesyłaniem komunikatów handlowych za pośrednictwem środków elektronicznych,
    2. udostępniania spersonalizowanych treści Portalu oraz innych korzyści na rzecz użytkownika.

   2. Za podstawę prawną do tego celu uznaje się wyrażoną zgodę.

  2. Oglądanie UA za opłatą

   1. Jeśli Osoba, której dane dotyczą, udostępni Administratorowi swoje Dane Osobowe w celu obejrzenia UA za określoną opłatą (zarówno jeśli chodzi o opłatę jednorazową czy też dłuższą subskrypcję), jej Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w tym celu.
   2. Za podstawę prawną do tego celu uznaje się wykonywanie umowy o płatnym udostępnianiu UA.

  3. Przesyłanie newsletterów

   1. Jeśli Osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przesyłanie newsletterów Administratora, jej Dane Osobowe będą przetwarzane na wniosek Osoby, której dane dotyczą, ew. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na świadczenie usług marketingu bezpośredniego, na podstawie której Osoba, której dane dotyczą, została wpisana do bazy danych marketingu bezpośredniego.

   2. Za taki cel uznaje się przesyłanie newsletterów zawierających informacje dot. produktów i usług Administratora jak również produktów i usług stowarzyszenia My Street Films, z.s., najnowszych informacji dotyczących festiwali filmowych CPH:DOX, Doclisboa, Millennium Docs Against Gravity, DOK Leipzig, FID Marseille, MFDF Ji.hlava i Visions du Réel, jak również najświeższych informacji ze świata filmu. Komunikaty handlowe są przesyłane na różne sposoby, również za pośrednictwem środków elektronicznych, komunikaty są przesyłane przez Administratora.
   3. Za podstawę prawną do tego celu uznaje się wyrażoną zgodę.
   4. Osoba, której dane dotyczą, przyjmuje do wiadomości, że podczas realizacji celu dochodzi do tzw. profilowania, ew. do prostej segmentacji na podstawie tego, czy rejestrowana Osoba, której dane dotyczą, pochodzi z Czech czy też nie, ew. czy jest dziennikarzem czy też nie.

 4. Zakres przetwarzania Danych Osobowych

  1. Bezpłatna rejestracja konta użytkownika

   1. Zakres przetwarzania w celu rejestracji konta użytkownika jest następujący: imię, nazwisko, hasło, adres email, kraj, w którym dokonuje się rejestracji.

  2. Oglądanie UA za opłatą

   1. W przypadku oglądania UA za opłatą przetwarzane są Dane Osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, hasło, adres email, kraj, w którym dokonuje się rejestracji.

  3. Przesyłanie newsletterów

   1. W przypadku przesyłania newsletterów przetwarzane są Dane Osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, hasło, adres email, kraj, w którym dokonuje się rejestracji, zawód (dziennikarz: tak lub nie).

 5. Okres przetwarzania Danych Osobowych

  1. Bezpłatna rejestracja konta użytkownika

   1. W tym przypadku Dane Osobowe są przetwarzane przez czas nieokreślony, najpóźniej jednak do momentu wycofania zgody przez Osobę, której dane dotyczą.
   2. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać zgodę, Osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego.

  2. Oglądanie UA za opłatą

   1. W przypadku oglądania UA za opłatą Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do wykonywania umowy o płatnym udostępnianiu UA a następnie, ew. w celu procedury składania skargi, następnie w okresie, w którym mogą być wykonywane prawa Osoby, której dane dotyczą, lub Administratora na podstawie niniejszej umowy, najdłużej jednak przez okres trzech lat (okres, w trakcie którego mogą być prawa wykonywane). Po upłynięciu trzech lat będą przechowywane wyłącznie dokumenty księgowe oraz dokumenty powiązane na podstawie obowiązków prawnych wynikających z postanowień ustawy o podatku dochodowym.

  3. Przesyłanie newsletterów

   1. W tym przypadku Dane Osobowe są przetwarzane przez czas nieokreślony, najpóźniej jednak do momentu wycofania zgody przez Osobę, której dane dotyczą,
   2. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać zgodę, Osoba, której dane dotyczą, może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego.

 6. Wycofanie zgody, wyrażenie sprzeciwu

  1. Zgodę, którą Osoba, której dane dotyczą, wyraziła Administratorowi, można w każdej chwili wycofać, przesyłając wiadomość email na adres: info@dafilms.com lub w formie listownej na adres: Doc-Air Distribution s.r.o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1, Czechy.
  2. Jeśli Osoba, której dane dotyczą, chce wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług marketingu bezpośredniego, może to zrobić przesyłając wiadomość email na adres: info@dafilms.com lub w formie listownej na adres: Doc-Air Distribution s.r.o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1, Czechy.
  3. Jeśli Osoba, której dane dotyczą, chce wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z uzasadnionych względów, może to zrobić przesyłając wiadomość email na adres: info@dafilms.com lub w formie listownej na adres: Doc-Air Distribution s.r.o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1, Czechy.
  4. Administrator ma obowiązek bezzwłocznie ustosunkować się do każdego wniosku, najpóźniej w ciągu 14 dni.

 7. Podmioty Przetwarzające

  1. Osoba, której dane dotyczą, przyjmuje do wiadomości, że do realizacji danego celu Administrator korzysta z usług Podmiotów Przetwarzających, którzy posiadają dostęp do Danych Osobowych Osoby, której dane dotyczą, w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich działań. Mowa o Podmiotach Przetwarzających należących do następujących kategorii, tj. o osobach, które: świadczą usługi transportowe; usługi księgowe, przeprowadzają audyt, usługi natury prawnej jak również osoby, które zajmują się zarządzaniem zasobami ludzkimi i szkoleniami; osoby świadczące usługi w sferze IT; osoby zajmujące się marketingiem internetowym; osoby zajmujące się rozwojem oraz wdrażaniem systemów zarządzania; osoby zajmujące się rozwojem aplikacji internetowych i mobilnych jak również osoby udostępniające licencję oprogramowania do celów komunikacji online.

 8. Skargi oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Osoba, której dane dotyczą, za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres: info@dafilms.com może przesyłać swoje wnioski, skargi oraz inne zgłoszenia dot. przetwarzania jego Danych Osobowych.

  2. Administrator ma obowiązek bezzwłocznie ustosunkować się do każdego wniosku, najpóźniej w ciągu 14 dni.
  3. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo złożyć skargę do organu kontroli odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych – do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (czes. Úřad pro ochranu osobních údajů) z siedzibą w Pradze przy ul. Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz.

 9. Pouczenie o prawach

  1. Prawo dostępu

   1. Administrator zobowiązuje się przedsięwziąć odpowiednie środki, żeby dostarczyć Osobie, której dane dotyczą, w sposób zwięzły, transparentny, jasny oraz łatwo dostępny, przy wykorzystaniu zrozumiałych i prostych środków językowych – wszelkich informacji (np. dotyczących Podmiotu Przetwarzającego Dane Osobowe oraz dotyczących przebiegu działań mających na celu Przetwarzanie) oraz udzielił wszelkich informacji dotyczących kwestii przetwarzania. Administrator udzieli informacji Osobie, której dane dotyczą, w formie pisemnej lub za pomocą innych środków (np. w formie elektronicznej). Wychodząc z założenia, że tożsamość została zweryfikowana na inne sposoby, Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo zażądać, żeby udostępniono jej te informacje w formie ustnej.
   2. Administrator nie może odrzucić wniosku Osoby, której dane dotyczą, w związku z dochodzeniem praw Osoby, której dane dotyczą (zwłaszcza prawa do dostępu), chyba że, udowodni, że nie może zweryfikować tożsamości Osoby, której dane dotyczą.
   3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora, żeby ten udostępnił jej informacje dot. wszelkich danych dotyczących przetwarzania zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych osób fizycznych (RODO) oraz środków, które zostały w tym celu przedsięwzięte, a to bezzwłocznie, zawsze w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania danego wniosku. Ten termin można w razie potrzeby oraz w związku ze złożonością nadsyłanych wniosków jak również ich liczbą – przedłużyć o kolejne dwa miesiące. Administrator poinformuje Osobę, której dane dotyczą, o wszelkich tego typu przypadkach w okresie jednego miesiąca od daty otrzymania danego wniosku wraz z informacją o powodach zaistniałej sytuacji. Jeżeli Osoba, której dane dotyczą, przesłała wniosek w formie elektronicznej, to jeśli to możliwe, bądź nie istnieje inny sposób, otrzyma takie informacje również w formie elektronicznej.
   4. Jeśli Administrator nie podejmie działań, o które Osoba, której dane dotyczą, wnioskowała, poinformuje o zaistniałym fakcie Osobę, której dane dotyczą, bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od momentu przyjęcia wniosku, równocześnie powiadomi ją o powodach, dla których nie doszło do podjęcia danych działań oraz o możliwości złożenia skargi w organie kontroli oraz zażądania ochrony sądowej.
   5. Administrator powiadomi Osobę, której dane dotyczą, że wszelkie informacje, komunikaty oraz czynności są przekazywane i świadczone nieodpłatnie. Jeśli dany wniosek zostanie uznany za rażąco bezpodstawny bądź niewspółmierny, zwłaszcza jeśli taki wniosek będzie ponawiany, Administrator może: a) nałożyć odpowiednią opłatę, która pokryje koszty administracyjne związane z udzielaniem ww. informacji lub komunikatów albo realizację wnioskowanych czynności; lub b) odrzucić wniosek.
   6. Administrator musi udowodnić rażącą bezpodstawność lub niewspółmierność danego wniosku.
   7. Jeśli Administrator uważa, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej, która składa dany wniosek, może zażądać udzielenia informacji dodatkowych niezbędnych do weryfikacji tożsamości Osoby, której dane dotyczą.
   8. Informacje, które mają zostać udostępnione Osobie, której dane dotyczą, mogą zostać uzupełnione o standardowe znaki graficzne w celu udzielenia informacji dotyczących planowanego Przetwarzania w sposób łatwy do odnalezienia, zrozumiały oraz jasny. Jeśli znaki graficzne są przedstawiane w formie elektronicznej, muszą się nadawać do odczytu maszynowego.

  2. Prawo do poprawienia danych

   1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych Danych Osobowych, które jej dotyczą. Z uwzględnieniem celów przetwarzania posiada również prawo do uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  3. Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym")

   1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać, żeby Administrator bezzwłocznie usunął Dane Osobowe, które jej dotyczą, a Administrator ma obowiązek takie Dane Osobowe bezzwłocznie usunąć, jeśli zaistniała przynajmniej jedna z poniższych okoliczności:
   2. a) Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których były gromadzone lub w inny sposób przetwarzane;

    b) Osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę, na podstawie której dane były przetwarzane oraz nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania;

    c) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania (zgodnie z poniższym „prawem do sprzeciwu”) i nie istnieją żadne inne nadrzędne oraz prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

    d) Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

    e) Dane Osobowe muszą zostać usunięte, by wywiązać się z obowiązku prawnego określonego przez prawo Unii lub prawo danego kraju członkowskiego, któremu podlega Administrator;

    f) Dane Osobowe były gromadzone w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w przypadku osób poniżej 16. roku życia, gdzie do Przetwarzania zgodnie z regulacjami prawnymi zgodę może wyrazić osoba, na której spoczywa odpowiedzialność rodzicielska.

  4. Prawo do ograniczenia Przetwarzania

   1. Osoba, której dane dotyczą, może zażądać od Administratora ograniczenia Przetwarzania w następujących przypadkach:

    a) jeśli Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych – przez okres umożliwiający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości Danych Osobowych;

    b) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

    c) Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów Przetwarzania, ale Osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

    d) jeśli Osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec Przetwarzania, do czasu, do kiedy nie zostanie stwierdzone, czy uzasadnione prawnie podstawy po stronie Administratora pozostają nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Osoby, której dane dotyczą.

   2. Jeśli Przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z ww. „Prawem do ograniczenia przetwarzania”, takie Dane Osobowe mogą być, z wyjątkiem ich: przechowywania, przetwarzania wyłącznie za zgodą Osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, albo z uwagi na istotne względy interesu publicznego Unii lub któregoś z państw członkowskich.
   3. Jeśli Osoba, której dane dotyczą, uzyskała ograniczenie Przetwarzania, zostanie powiadomiona z wyprzedzeniem przez Administratora, że ograniczenie Przetwarzania zostało uchylone.

  5. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu Danych Osobowych lub o ograniczeniu Przetwarzania.

   1. Administrator informuje poszczególnych Odbiorców, którym Dane Osobowe zostały ujawnione, o wszelkich sprostowaniach lub usunięciach Danych Osobowych, bądź o ograniczeniu Przetwarzania za wyjątkiem przypadków, kiedy okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator poinformuje Osobę, której dane dotyczą, o tychże Odbiorcach, jeśli Osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

  6. Prawo do przenoszenia danych

   1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać Dane osobowe, które udostępniła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu były Dane Osobowe udostępnione, jeśli:

    a) Przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody lub na podstawie umowy;

    b) Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

   2. Podczas wykonywania prawa do przenoszenia danych Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać, żeby Dane osobowe były przekazane bezpośrednio przez Administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
   3. Wykonywanie prawa określonego w „Prawie do przenoszenia danych” nie dotyczy powyższe „Prawo do usunięcia". To prawo nie ma zastosowania do Przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, którą powierzono Administratorowi.
   4. Powyższe „Prawo do przenoszenia danych” nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

  7. Prawo do sprzeciwu

   1. Z przyczyn związanych z konkretną sytuacją Osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych, które jej dotyczą. Administrator nie będzie dalej przetwarzać Danych Osobowych, jeśli nie udowodni prawnie uzasadnionych powodów do Przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów Osoby, której dane dotyczą lub praw oraz wolności Osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
   2. Jeśli Dane Osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec Przetwarzania Danych Osobowych, które jej dotyczą, jak również na potrzeby profilowania, jeśli dotyczy to marketingu bezpośredniego.
   3. Jeśli Osoba, której dane dotyczą wyrazi sprzeciw wobec Przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, jej Dane Osobowe nie będą do tego celu już przetwarzane.
   4. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
   5. Jeśli Dane Osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych, Osoba, której dane dotyczą, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych, które jej dotyczą, chyba że Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

   1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, żeby nie podlegać żadnym decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje dla Osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób może na nią w znacznym stopniu wpływać.
   2. Administrator w swoich decyzjach nie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
   3. Profilowanie, którego dokonuje Administrator, nie wywołuje wobec Osoby, której dane dotyczą, skutków prawnych, ani nie wpływają na nią w istotnym zakresie.

Portal DAFilms.pl powstał w wyniku inicjatywy Doc Alliance, kreatywnej współpracy 7 europejskich festiwali kina dokumentalnego. Naszym celem jest przesuwać granice filmu dokumentalnego, wspierać jego różnorodność i promować wartościowe autorskie filmy.

Członkowie Doc Alliance

Czy chcesz regularnie otrzymywać newsletter z naszym filmowym programem?

Zapisując się na newsletter wyrażam zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na temat usług oferowanych przez Doc-Air Distribution s.r.o. przy ul. Ostrovní 126/30 z siedzibą w Pradze. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Zasadami przetwarzania danych osobowych, rozumiem i zgadzam się z ich brzmieniem, jednocześnie jestem świadomy(a) swoich praw,w tym prawa do sprzeciwu wobec technik stosowanych w marketingu bezpośrednim.

Poslat svému Junioru

Zavřít